Ceza Hukuku

EREN & GONCE Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; ceza hukuku alanında hem sanık hem de mağdur müdafi olarak soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müvekkillerinin gereksinim duyduğu hukuki hizmeti sağlamakta, cezai yaptırımlara ilişkin müvekkillerine avukatlık hizmeti vermektedir.
Soykırım
İnsanlığa karşı suçlar
Örgüt
Göçmen kaçakçılığı
İnsan ticareti
Kasten öldürme
İntihara yönlendirme
Taksirle öldürme
Kasten yaralama
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
Taksirle yaralama
İnsan üzerinde deney
Organ veya doku ticareti
İşkence
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence
Eziyet
Terk
Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
Çocuk düşürtme
Çocuk düşürme
Kısırlaştırma
Cinsel saldırı
Çocukların cinsel istismarı
Reşit olmayanla cinsel ilişki
Cinsel taciz
Tehdit
Şantaj
Cebir
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi
Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi
Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi
İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme
Konut dokunulmazlığının ihlali
İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi
Haksız arama
Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi
Nefret ve ayırımcılık
Kişilerin huzur ve sükununu bozma
Haberleşmenin engellenmesi
Hakaret
Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret
Kişinin hatırasına hakaret
Haberleşmenin gizliliğini ihlal
Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
Özel hayatın gizliliğini ihlal
Kişisel verilerin kaydedilmesi
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
Verileri yok etmeme
Hırsızlık
Yağma
Mala zarar verme
İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme
Hakkı olmayan yere tecavüz
Güveni kötüye kullanma
Bedelsiz senedi kullanma
Dolandırıcılık
Nitelikli dolandırıcılık
Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf
Hileli iflâs
Taksirli iflas
Karşılıksız yararlanma
Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi
Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi
Bilgi vermeme
Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması
Radyasyon yayma
Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme
Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi
Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali
İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama
Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması
İşaret ve engel koymama
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma
Çevrenin kasten kirletilmesi
Çevrenin taksirle kirletilmesi
Gürültüye neden olma
İmar kirliliğine neden olma
Zehirli madde katma
Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti
Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
Zehirli madde imal ve ticareti
Sağlık için tehlikeli madde temini
Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma
Usulsüz ölü gömülmesi
Parada sahtecilik
Kıymetli damgada sahtecilik
Mühürde sahtecilik
Mühür bozma
Resmi belgede sahtecilik
Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
Özel belgede sahtecilik
Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
Açığa imzanın kötüye kullanılması
Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit
Suç işlemeye tahrik
Suçu ve suçluyu övme 
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
Kanunlara uymamaya tahrik
Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması
Kıta sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali
Hayasızca hareketler
Müstehcenlik
Fuhuş
Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
Dilencilik
Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören
Çocuğun soybağını değiştirme
Kötü muamele
Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması
İhaleye fesat karıştırma
Edimin ifasına fesat karıştırma
Fiyatları etkileme
Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma
Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması
Mal veya hizmet satımından kaçınma
Tefecilik
Bilişim sistemine girme
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
Zimmet
İrtikap
Denetim görevinin ihmali
Rüşvet
Nüfuz ticareti 
Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması
Görevi kötüye kullanma 
Göreve ilişkin sırrın açıklanması
Kamu görevlisinin ticareti
Kamu görevinin terki veya yapılmaması
Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf
Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi
Kanuna aykırı eğitim kurumu
Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma
Görevi yaptırmamak için direnme
Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma
İftira
Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması
Suç üstlenme
Suç uydurma
Yalan tanıklık
Yalan yere yemin
Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık 
Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs 
Suçu bildirmeme
Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
Suçluyu kayırma
Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme
Gizliliğin ihlali
Ses veya görüntülerin kayda alınması
Genital muayene
Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs
Muhafaza görevini kötüye kullanma
Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması
Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme
Hükümlü veya tutuklunun kaçması
Kaçmaya imkan sağlama
Muhafızın görevini kötüye kullanması
Hükümlü veya tutukluların ayaklanması
İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak
Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme
Cumhurbaşkanına hakaret
Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama
Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak
Düşmanla işbirliği yapmak
Devlete karşı savaşa tahrik
Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama(1)
Yabancı devlet aleyhine asker toplama
Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma
Düşman devlete maddi ve mali yardım
Anayasayı ihlal
Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı
Yasama organına karşı suç
Hükûmete karşı suç
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan
Silâhlı örgüt
Silâh sağlama
Suç için anlaşma
Askerî komutanlıkların gasbı
Halkı askerlikten soğutma
Askerleri itaatsizliğe teşvik
Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma
Savaş zamanında emirlere uymama
Savaş zamanında yükümlülükler
Savaşta yalan haber yayma
Seferberlikle ilgili görevin ihmali
Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü
Devletin güvenliğine ilişkin belgeler
Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme
Siyasal veya askerî casusluk
Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama
Gizli kalması gereken bilgileri açıklama
Uluslararası casusluk
Askerî yasak bölgelere girme
Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik
Yasaklanan bilgileri temin
Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini
Yasaklanan bilgileri açıklama
Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama
Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi
Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma
Yabancı devlet başkanına karşı suç
Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret
Yabancı devlet temsilcilerine karşı suçHUKUKİ MAKALELER

Babalık Davası

Detaylar...

Boşanma Davalarında Vekaletname

Detaylar...

Velayet - Örnek Yargıtay Kararı

Detaylar...

Velayetin Kaldırılması ve Değiştirilmesi

Detaylar...

Anlaşmalı Boşanma Davası

Detaylar...

Evli Kadınların Soyadı Kullanımı

Detaylar...

Mirasçılıktan Çıkarma

Detaylar...

Avukat Eşin Nafakaya Hak Kazanması - Örnek Yargıtay Kararı

Detaylar...

Evlilik İçinde Doğan Çocuk

Detaylar...

Boşanma Davası Açmadan Eşinize Karşı Manevi Tazminat Davası Açılması

Detaylar...

Boşanma Davasında Hukuka Aykırı Elde Edilen Delil

Detaylar...

Çocuğun Üstün Yararı

Detaylar...

Nafaka Verme Yükümlülüğü

Detaylar...

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

Detaylar...

Kira Sözleşmesine Göre Kiraya Verenin Borçları Nelerdir?

Detaylar...

Kira Sözleşmesine Göre Kiracının Sahip Olduğu Haklar Nelerdir?

Detaylar...

Boşanma Sebebi - Örnek Yargıtay Kararı

Detaylar...

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Anlaşmalı Boşanma Davası Çekişmeli Boşanma Davasına Döner Mi?

Detaylar...

Erginlik Ne Demektir?

Detaylar...

Kusurlu Eş Yararına Nafaka Hükmedilir Mi? - Örnek Yargıtay Kararı

Detaylar...

Adın Değiştirilmesi Davası

Detaylar...

Dürüstlük Kuralı Nedir?

Detaylar...

İyiniyet Kuralı Nedir?

Detaylar...

Adın Korunması Davası

Detaylar...

Gaiplik Kararı Ne Zaman Verilir?

Detaylar...

Hakimin Takdir Yetkisi

Detaylar...

Ayırt Etme Gücü Nedir?

Detaylar...

Gaiplik Kararı Nasıl Verilir?

Detaylar...

Hukukun Uygulanması ve Kaynakları

Detaylar...

Yerleşim Yeri Nedir?

Detaylar...

Yerleşim Yerinin Değiştirilmesi ve Oturma Yeri Nedir?

Detaylar...

Hak Ehliyeti Nedir?

Detaylar...

Fiil Ehliyeti Nedir?

Detaylar...

Covid-19 Tedbirlerine Aykırı Davranmak Suçtur

Detaylar...

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Nişanın Bozulmasının Sonuçları Nelerdir?

Detaylar...

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Detaylar...

Dernek Nedir?

Detaylar...

Dernek Kurma Hakkı

Detaylar...

Evliliğin İptali Sebepleri Nelerdir?

Detaylar...

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Nişan Hediyelerini Geri İsteme Hakkı

Detaylar...

Cinsiyet Değişikliği Davası

Detaylar...

Evliliğin İptali Davası Açma Süresi

Detaylar...

Evliliğin İptali Davasında Nispi Butlan Sebepleri Nelerdir?

Detaylar...

Vakıf Nedir?

Detaylar...

Konfederasyon Nedir?

Detaylar...

Federasyon Nedir?

Detaylar...

Evliliğin İptali Davasında Mutlak Butlan Sebepleri Nelerdir?

Detaylar...

Evlenme Engelleri Nelerdir?

Detaylar...

Nişanın Bozulması Sebebiyle Maddi Tazminat İsteme Hakkı

Detaylar...

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Zina Boşanma Sebebi Midir?

Detaylar...

Boşanmada Çocuklar Bakımından Ana ve Babanın Hakları

Detaylar...

Mal Ayrılığı Rejiminin Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Boşanmada Yoksulluk Nafakası

Detaylar...

Evlenme Halinde Kadının Soyadı

Detaylar...

Boşanan Kadının Kişisel Durumu

Detaylar...

Boşanmada Tazminat ve Nafakanın Ödenme Biçimi

Detaylar...

Kişisel Mallar Nelerdir?

Detaylar...

Olağanüstü Mal Rejimi

Detaylar...

Yasal Mal Rejimi

Detaylar...

Aile Konutu Şerhi Talebi

Detaylar...

Boşanmada Tazminat ve Nafakanın Kaldırılması

Detaylar...

Edinilmiş Mallar Nelerdir?

Detaylar...

Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi

Detaylar...

Mal Rejimi Sözleşmesinin Şekil Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Aile Konutu Nedir?

Detaylar...

Evlilik Birliğinde Malın Kendisine Ait Olduğunu İspat Yükü Kimdedir?

Detaylar...

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Detaylar...

Mal Rejimi Sözleşmesi

Detaylar...

Cebri İcra Halinde Mal Ayrılığı Rejimi Kararı

Detaylar...

Soybağının Reddi Davası

Detaylar...

Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiye

Detaylar...

Babalık Karinesi Nedir?

Detaylar...

Evlilik İçinde Ana Rahmine Düşme Durumunda İspat

Detaylar...

Mal Ortaklığı

Detaylar...

Soybağının Kurulması Hangi Yollar ile Gerçekleşir?

Detaylar...

Mal Ayrılığı

Detaylar...

Değer Artış Payı

Detaylar...

Malların Geri Alınması ve Borçlar

Detaylar...

Kişisel Malların ve Edinilmiş Malların Ayrılması

Detaylar...

Soybağının Reddi Davasında Hak Düşürücü Süreler

Detaylar...

Babalık Davası

Detaylar...

Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesinin Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Ana ve Babanın Bakım Borcunun Süresi Nedir?

Detaylar...

Tanıma Davası

Detaylar...

Çocukların Bakım ve Eğitim Giderlerini Karşılama Yükümlülüğü

Detaylar...

Küçüklerin Evlat Edinilmesinin Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Tek Başına Evlat Edinmenin Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Babalık Davasında Ananın Mali Hakları Nelerdir?

Detaylar...

Eşlerin Evlat Edinmesinin Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Tanıma Davasında Hak Düşürücü Süreler

Detaylar...

Vasiliğe Engel Olan Sebepler Nelerdir?

Detaylar...

Velayetin Kaldırılması Davası

Detaylar...

Vasinin Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mİrasçılıktan Çıkarma

Detaylar...

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Detaylar...

Kayyımlığı Gerektiren Haller Nelerdir?

Detaylar...

Mirasçılıktan Çıkarmanın Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Vasi ve Kayyım Kimdir?

Detaylar...

Vasiye Ücret Ödemesi Yapılır Mı?

Detaylar...

Yasal Danışmanlık Hangi Şartlarda Atanır?

Detaylar...

Küçüğün Nafaka Davası Açmasında Nafaka Miktarının Takdiri

Detaylar...

Kayyımın Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Saklı Paylı Mirasçılar Lehine Kazandırmalar

Detaylar...

Vasi Atanmasında Görev Süresi

Detaylar...

Ana ve Baba Evli Değilse Velayet Kime Verilir?

Detaylar...

Küçüğün Nafaka Davası Açma Hakkı

Detaylar...

Resmi Vasiyetnamenin Düzenlenmesi

Detaylar...

Tenkis Davası Nedir?

Detaylar...

Vasilikten Kaçınma Sebepleri Nelerdir?

Detaylar...

Velayetin Kaldırılması Halinde Ana ve Babanın Yükümlükleri

Detaylar...

Mirasın Red Edilmesi Hakkı

Detaylar...

Yasal Önalım Hakkı

Detaylar...

Tenkis Davasında Hak Düşürücü Süre Nedir?

Detaylar...

Vasiyetin Reddi

Detaylar...

Üst Hakkı Nedir?

Detaylar...

Mirası Reddetme Süresi Nedir?

Detaylar...

Kazandırıcı Zamanaşımı Nedir?

Detaylar...

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Açma Süresi

Detaylar...

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Detaylar...

Tescil Nedir?

Detaylar...

Yasal Önalım Hakkı Şufa Nedir?

Detaylar...

Reddi Miras Davası

Detaylar...

Tenkise Tabi Kazandırmalar Nelerdir?

Detaylar...

Çalışma Belgesi

Detaylar...

Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Detaylar...

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

Detaylar...

Süreli Fesih

Detaylar...

Deneme Süreli İş Sözleşmesi

Detaylar...

Çağrı Üzerine Çalışma

Detaylar...

Haksız Arama Suçu Nedir?

Detaylar...

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir, Şartları ve Sonuçları Nelerdir?

Detaylar...

Boşanma Davası Açtıktan Sonra Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü Sona Erer mi?

Detaylar...

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Nedir?

Detaylar...

Cinsel Taciz ile Cinsel Saldırı Suçlarının Arasındaki Farklar Nelerdir?

Detaylar...

Cinsel Saldırı Suçu Nedir?

Detaylar...

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

Detaylar...

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Nedir?

Detaylar...

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir?

Detaylar...

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu Nedir?

Detaylar...

Mirasçılık Belgesi Nedir?

Detaylar...

Tehdit Suçu Nedir?

Detaylar...

Şantaj Suçu Nedir?

Detaylar...

Hakaret Suçu Nedir?

Detaylar...

Kişinin Hatırasını Hakaret Suçu Nedir?

Detaylar...

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Nedir?

Detaylar...

Adın Korunması Davası Nedir?

Detaylar...

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir, Şartları ve Sonuçları Nelerdir?

Detaylar...

Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir?

Detaylar...

Çok Gürültü Yapan Komşuya Karşı Yapılacak Hukuki Yaptırımlar Nelerdir?

Detaylar...

Ev Sahibinin Kiraya Verdiği Evine Yalıtım Yaptırmamasının Hukuki Yaptırımları Nelerdir?

Detaylar...

Apartmanda Evcil Hayvanların Ses Ve Gürültü Yapması Halinde Tahliye İşlemleri Uygulanır Mı?

Detaylar...

Çatının Akması Halinde Masraflar Kimler Tarafından Ödenmelidir?

Detaylar...

COVİD 19 Salgını Sebebiyle Kira Artışlarına İtiraz Edile Bilinir Mi?

Detaylar...

Kaç türlü mirasçı vardır ve mirasçılar bu miraslardan nasıl faydalanabilmekteler?

Detaylar...

1. 2. ve 3. zümre olarak değerlendirilen mirasçılar kimlerdir?

Detaylar...

Saklı paylı mirasçılar kimlerdir?

Detaylar...

Boşanma durumu mirasçılığı nasıl etkiler?

Detaylar...

Devlet ne zaman, hangi durumlarda mirasçı konumunda olur?

Detaylar...

Mirastan yoksunluk nedir ve mirastan yoksunluk sebepleri nelerdir?

Detaylar...

Mirasçılıktan Çıkarma Nedir, Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Mirasın reddi de mümkün müdür?

Detaylar...

Vasiyetname ve Miras Sözleşmeleri Nedir?

Detaylar...

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Detaylar...

Kaç Tür Boşanma Davası Vardır?

Detaylar...

Çağrı Üzerine Çalışmanın Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Çalışma Belgesi Nedir?

Detaylar...

Çalıştırma Yaşı ve Çocukların Çalıştırma Yasağı

Detaylar...

Deneme Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Detaylar...

Gece Çalıştırma Yasağı Nedir?

Detaylar...

Geçici İş Göremezlik Nedir?

Detaylar...

İş Sözleşmesi Nedir?

Detaylar...

İşçi Özlük Dosyası Nedir?

Detaylar...

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Nedir?

Detaylar...

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Nedir?

Detaylar...

İzinde Çalışma Yasağı

Detaylar...

Süreli Fesih Nedir?

Detaylar...

Telafi Çalışması Ne demektir?

Detaylar...

Toplu İşçi Çıkarma

Detaylar...

Ücret Nedir?

Detaylar...

Ücret Ödemede Zaman Aşımı Süresi Nedir?

Detaylar...

Yeni İş Arama İzni

Detaylar...

Yıllık İzin Ücreti Nedir?

Detaylar...

Amblem Nedir?

Detaylar...

Bitki Çeşidi Nedir?

Detaylar...

Biyolojik Materyal Nedir?

Detaylar...

Bülten Nedir?

Detaylar...

Coğrafi İşaret Nedir?

Detaylar...

Çalışan Nedir?

Detaylar...

Eser Nedir?

Detaylar...

Eser Sahibinin Hakları Nelerdir?

Detaylar...

Eser Türleri Nelerdir?

Detaylar...

Eser Üzerindeki Haklar Nelerdir?

Detaylar...

Fikri Haklarda Koruma Ne Zaman Başlar?

Detaylar...

Fikri Haklarda Koruma Süresi Ne Kadardır?

Detaylar...

Fikri Haklarda Korumanın Kapsamı Nedir?

Detaylar...

Fikri Haklarda Tescil Gerekli Midir?

Detaylar...

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı Kavramı Nedir?

Detaylar...

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı

Detaylar...

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarda Korumanın Amacı Nedir?

Detaylar...

Fikri Ve Sınai Mülkiyet Haklarda Korumanın Ülkesel Sınırları Nelerdir?

Detaylar...

Geleneksel Ürün Adı Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler Nelerdir?

Detaylar...

Koruma Kriterleri Nelerdir?

Detaylar...

Korumadan Yararlanacak Kişiler Kimlerdir?

Detaylar...

Mahreç İşareti Nedir?

Detaylar...

Marka Nedir?

Detaylar...

Marka Nedir?

Detaylar...

Menşe Adı Nedir?

Detaylar...

Patent Koruması Nedir?

Detaylar...

Sınai Mülkiyet Hakkı Nedir?

Detaylar...

Tasarım Nedir?

Detaylar...

Tescil Edilemeyecek Adlar ve İşaretler Nelerdir?

Detaylar...

Çek Defteri

Detaylar...

Ayırt Etme Gücünün Geçici Kaybı Nedir?

Detaylar...

Bedensel Zararlar Nelerdir?

Detaylar...

Beş Yıllık Zamanaşımı

Detaylar...

Cayma Parası Nedir?

Detaylar...

Haksız Rekabet

Detaylar...

Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu

Detaylar...

İbra Nedir?

Detaylar...

Kira Kontratı Nasıl Doldurulur?

Detaylar...

Kira Kontratı Nedir?

Detaylar...

Kira Kontratında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Detaylar...

Kira Kontratında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Detaylar...

Kiracının Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Kiracının Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Kiracının Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Kiracının Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Kişilik Hakkının Zedelenmesi

Detaylar...

Manevi Tazminat

Detaylar...

Ölüm Halinde Uğranılan Zararlar Nelerdir?

Detaylar...

Satıcının Ağır Kusurunun Sonuçları

Detaylar...

Yapı Malikinin Sorumluluğu

Detaylar...

Zamanaşımı

Detaylar...

Mal Rejimi

Detaylar...

EREN & GONCE
HUKUK ve DANIŞMANLIK


Kurucu ortaklar Av. Aylin Esra EREN ve Av. Gizem GONCE; Ticaret Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında tecrübe edinmiş, çözüm odaklı bakış açısına sahip, teknik bilgileri ve edindikleri tecrübeleri harmanlamış uzman avukatlardır. EREN & GONCE Hukuk Danışmanlık Bürosu; müvekkilleri için hızla sonuç almayı ilke edinen, bilgili, azimli, yaratıcı avukatlarıyla olumlu sonuçlar almayı hedefler.

Devamı...
BİZİ TAKİP EDİN

Bizimle ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için Sosyal Medya da bizi takip etmeyi unutmayın.

BİZE ULAŞIN

Nispetiye Cad. Safir Apt. No: 9 D: 4
Levent – Beşiktaş / İstanbul


info@erengoncehukuk.com


+90 212 284 55 66
Tüm Hakları Eren Gonce Hukuk ve Danışmanlık Tarafından Saklıdır. © 2020
Ceza Hukuku

EREN & GONCE Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; ceza hukuku alanında hem sanık hem de mağdur müdafi olarak soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müvekkillerinin gereksinim duyduğu hukuki hizmeti sağlamakta, cezai yaptırımlara ilişkin müvekkillerine avukatlık hizmeti vermektedir.
Soykırım
İnsanlığa karşı suçlar
Örgüt
Göçmen kaçakçılığı
İnsan ticareti
Kasten öldürme
İntihara yönlendirme
Taksirle öldürme
Kasten yaralama
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
Taksirle yaralama
İnsan üzerinde deney
Organ veya doku ticareti
İşkence
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence
Eziyet
Terk
Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
Çocuk düşürtme
Çocuk düşürme
Kısırlaştırma
Cinsel saldırı
Çocukların cinsel istismarı
Reşit olmayanla cinsel ilişki
Cinsel taciz
Tehdit
Şantaj
Cebir
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi
Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi
Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi
İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme
Konut dokunulmazlığının ihlali
İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi
Haksız arama
Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi
Nefret ve ayırımcılık
Kişilerin huzur ve sükununu bozma
Haberleşmenin engellenmesi
Hakaret
Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret
Kişinin hatırasına hakaret
Haberleşmenin gizliliğini ihlal
Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
Özel hayatın gizliliğini ihlal
Kişisel verilerin kaydedilmesi
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
Verileri yok etmeme
Hırsızlık
Yağma
Mala zarar verme
İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme
Hakkı olmayan yere tecavüz
Güveni kötüye kullanma
Bedelsiz senedi kullanma
Dolandırıcılık
Nitelikli dolandırıcılık
Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf
Hileli iflâs
Taksirli iflas
Karşılıksız yararlanma
Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi
Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi
Bilgi vermeme
Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması
Radyasyon yayma
Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme
Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi
Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali
İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama
Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması
İşaret ve engel koymama
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma
Çevrenin kasten kirletilmesi
Çevrenin taksirle kirletilmesi
Gürültüye neden olma
İmar kirliliğine neden olma
Zehirli madde katma
Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti
Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
Zehirli madde imal ve ticareti
Sağlık için tehlikeli madde temini
Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma
Usulsüz ölü gömülmesi
Parada sahtecilik
Kıymetli damgada sahtecilik
Mühürde sahtecilik
Mühür bozma
Resmi belgede sahtecilik
Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
Özel belgede sahtecilik
Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
Açığa imzanın kötüye kullanılması
Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit
Suç işlemeye tahrik
Suçu ve suçluyu övme 
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
Kanunlara uymamaya tahrik
Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması
Kıta sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali
Hayasızca hareketler
Müstehcenlik
Fuhuş
Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
Dilencilik
Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören
Çocuğun soybağını değiştirme
Kötü muamele
Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması
İhaleye fesat karıştırma
Edimin ifasına fesat karıştırma
Fiyatları etkileme
Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma
Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması
Mal veya hizmet satımından kaçınma
Tefecilik
Bilişim sistemine girme
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
Zimmet
İrtikap
Denetim görevinin ihmali
Rüşvet
Nüfuz ticareti 
Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması
Görevi kötüye kullanma 
Göreve ilişkin sırrın açıklanması
Kamu görevlisinin ticareti
Kamu görevinin terki veya yapılmaması
Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf
Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi
Kanuna aykırı eğitim kurumu
Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma
Görevi yaptırmamak için direnme
Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma
İftira
Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması
Suç üstlenme
Suç uydurma
Yalan tanıklık
Yalan yere yemin
Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık 
Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs 
Suçu bildirmeme
Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
Suçluyu kayırma
Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme
Gizliliğin ihlali
Ses veya görüntülerin kayda alınması
Genital muayene
Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs
Muhafaza görevini kötüye kullanma
Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması
Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme
Hükümlü veya tutuklunun kaçması
Kaçmaya imkan sağlama
Muhafızın görevini kötüye kullanması
Hükümlü veya tutukluların ayaklanması
İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak
Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme
Cumhurbaşkanına hakaret
Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama
Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak
Düşmanla işbirliği yapmak
Devlete karşı savaşa tahrik
Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama(1)
Yabancı devlet aleyhine asker toplama
Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma
Düşman devlete maddi ve mali yardım
Anayasayı ihlal
Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı
Yasama organına karşı suç
Hükûmete karşı suç
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan
Silâhlı örgüt
Silâh sağlama
Suç için anlaşma
Askerî komutanlıkların gasbı
Halkı askerlikten soğutma
Askerleri itaatsizliğe teşvik
Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma
Savaş zamanında emirlere uymama
Savaş zamanında yükümlülükler
Savaşta yalan haber yayma
Seferberlikle ilgili görevin ihmali
Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü
Devletin güvenliğine ilişkin belgeler
Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme
Siyasal veya askerî casusluk
Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama
Gizli kalması gereken bilgileri açıklama
Uluslararası casusluk
Askerî yasak bölgelere girme
Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik
Yasaklanan bilgileri temin
Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini
Yasaklanan bilgileri açıklama
Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama
Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi
Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma
Yabancı devlet başkanına karşı suç
Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret
Yabancı devlet temsilcilerine karşı suçHUKUKİ MAKALELER

Babalık Davası

Detaylar...

Boşanma Davalarında Vekaletname

Detaylar...

Velayet - Örnek Yargıtay Kararı

Detaylar...

Velayetin Kaldırılması ve Değiştirilmesi

Detaylar...

Anlaşmalı Boşanma Davası

Detaylar...

Evli Kadınların Soyadı Kullanımı

Detaylar...

Mirasçılıktan Çıkarma

Detaylar...

Avukat Eşin Nafakaya Hak Kazanması - Örnek Yargıtay Kararı

Detaylar...

Evlilik İçinde Doğan Çocuk

Detaylar...

Boşanma Davası Açmadan Eşinize Karşı Manevi Tazminat Davası Açılması

Detaylar...

Boşanma Davasında Hukuka Aykırı Elde Edilen Delil

Detaylar...

Çocuğun Üstün Yararı

Detaylar...

Nafaka Verme Yükümlülüğü

Detaylar...

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

Detaylar...

Kira Sözleşmesine Göre Kiraya Verenin Borçları Nelerdir?

Detaylar...

Kira Sözleşmesine Göre Kiracının Sahip Olduğu Haklar Nelerdir?

Detaylar...

Boşanma Sebebi - Örnek Yargıtay Kararı

Detaylar...

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Anlaşmalı Boşanma Davası Çekişmeli Boşanma Davasına Döner Mi?

Detaylar...

Erginlik Ne Demektir?

Detaylar...

Kusurlu Eş Yararına Nafaka Hükmedilir Mi? - Örnek Yargıtay Kararı

Detaylar...

Adın Değiştirilmesi Davası

Detaylar...

Dürüstlük Kuralı Nedir?

Detaylar...

İyiniyet Kuralı Nedir?

Detaylar...

Adın Korunması Davası

Detaylar...

Gaiplik Kararı Ne Zaman Verilir?

Detaylar...

Hakimin Takdir Yetkisi

Detaylar...

Ayırt Etme Gücü Nedir?

Detaylar...

Gaiplik Kararı Nasıl Verilir?

Detaylar...

Hukukun Uygulanması ve Kaynakları

Detaylar...

Yerleşim Yeri Nedir?

Detaylar...

Yerleşim Yerinin Değiştirilmesi ve Oturma Yeri Nedir?

Detaylar...

Hak Ehliyeti Nedir?

Detaylar...

Fiil Ehliyeti Nedir?

Detaylar...

Covid-19 Tedbirlerine Aykırı Davranmak Suçtur

Detaylar...

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Nişanın Bozulmasının Sonuçları Nelerdir?

Detaylar...

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Detaylar...

Dernek Nedir?

Detaylar...

Dernek Kurma Hakkı

Detaylar...

Evliliğin İptali Sebepleri Nelerdir?

Detaylar...

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Nişan Hediyelerini Geri İsteme Hakkı

Detaylar...

Cinsiyet Değişikliği Davası

Detaylar...

Evliliğin İptali Davası Açma Süresi

Detaylar...

Evliliğin İptali Davasında Nispi Butlan Sebepleri Nelerdir?

Detaylar...

Vakıf Nedir?

Detaylar...

Konfederasyon Nedir?

Detaylar...

Federasyon Nedir?

Detaylar...

Evliliğin İptali Davasında Mutlak Butlan Sebepleri Nelerdir?

Detaylar...

Evlenme Engelleri Nelerdir?

Detaylar...

Nişanın Bozulması Sebebiyle Maddi Tazminat İsteme Hakkı

Detaylar...

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Zina Boşanma Sebebi Midir?

Detaylar...

Boşanmada Çocuklar Bakımından Ana ve Babanın Hakları

Detaylar...

Mal Ayrılığı Rejiminin Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Boşanmada Yoksulluk Nafakası

Detaylar...

Evlenme Halinde Kadının Soyadı

Detaylar...

Boşanan Kadının Kişisel Durumu

Detaylar...

Boşanmada Tazminat ve Nafakanın Ödenme Biçimi

Detaylar...

Kişisel Mallar Nelerdir?

Detaylar...

Olağanüstü Mal Rejimi

Detaylar...

Yasal Mal Rejimi

Detaylar...

Aile Konutu Şerhi Talebi

Detaylar...

Boşanmada Tazminat ve Nafakanın Kaldırılması

Detaylar...

Edinilmiş Mallar Nelerdir?

Detaylar...

Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi

Detaylar...

Mal Rejimi Sözleşmesinin Şekil Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Aile Konutu Nedir?

Detaylar...

Evlilik Birliğinde Malın Kendisine Ait Olduğunu İspat Yükü Kimdedir?

Detaylar...

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Detaylar...

Mal Rejimi Sözleşmesi

Detaylar...

Cebri İcra Halinde Mal Ayrılığı Rejimi Kararı

Detaylar...

Soybağının Reddi Davası

Detaylar...

Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiye

Detaylar...

Babalık Karinesi Nedir?

Detaylar...

Evlilik İçinde Ana Rahmine Düşme Durumunda İspat

Detaylar...

Mal Ortaklığı

Detaylar...

Soybağının Kurulması Hangi Yollar ile Gerçekleşir?

Detaylar...

Mal Ayrılığı

Detaylar...

Değer Artış Payı

Detaylar...

Malların Geri Alınması ve Borçlar

Detaylar...

Kişisel Malların ve Edinilmiş Malların Ayrılması

Detaylar...

Soybağının Reddi Davasında Hak Düşürücü Süreler

Detaylar...

Babalık Davası

Detaylar...

Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesinin Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Ana ve Babanın Bakım Borcunun Süresi Nedir?

Detaylar...

Tanıma Davası

Detaylar...

Çocukların Bakım ve Eğitim Giderlerini Karşılama Yükümlülüğü

Detaylar...

Küçüklerin Evlat Edinilmesinin Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Tek Başına Evlat Edinmenin Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Babalık Davasında Ananın Mali Hakları Nelerdir?

Detaylar...

Eşlerin Evlat Edinmesinin Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Tanıma Davasında Hak Düşürücü Süreler

Detaylar...

Vasiliğe Engel Olan Sebepler Nelerdir?

Detaylar...

Velayetin Kaldırılması Davası

Detaylar...

Vasinin Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mİrasçılıktan Çıkarma

Detaylar...

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Detaylar...

Kayyımlığı Gerektiren Haller Nelerdir?

Detaylar...

Mirasçılıktan Çıkarmanın Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Vasi ve Kayyım Kimdir?

Detaylar...

Vasiye Ücret Ödemesi Yapılır Mı?

Detaylar...

Yasal Danışmanlık Hangi Şartlarda Atanır?

Detaylar...

Küçüğün Nafaka Davası Açmasında Nafaka Miktarının Takdiri

Detaylar...

Kayyımın Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Saklı Paylı Mirasçılar Lehine Kazandırmalar

Detaylar...

Vasi Atanmasında Görev Süresi

Detaylar...

Ana ve Baba Evli Değilse Velayet Kime Verilir?

Detaylar...

Küçüğün Nafaka Davası Açma Hakkı

Detaylar...

Resmi Vasiyetnamenin Düzenlenmesi

Detaylar...

Tenkis Davası Nedir?

Detaylar...

Vasilikten Kaçınma Sebepleri Nelerdir?

Detaylar...

Velayetin Kaldırılması Halinde Ana ve Babanın Yükümlükleri

Detaylar...

Mirasın Red Edilmesi Hakkı

Detaylar...

Yasal Önalım Hakkı

Detaylar...

Tenkis Davasında Hak Düşürücü Süre Nedir?

Detaylar...

Vasiyetin Reddi

Detaylar...

Üst Hakkı Nedir?

Detaylar...

Mirası Reddetme Süresi Nedir?

Detaylar...

Kazandırıcı Zamanaşımı Nedir?

Detaylar...

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Açma Süresi

Detaylar...

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Detaylar...

Tescil Nedir?

Detaylar...

Yasal Önalım Hakkı Şufa Nedir?

Detaylar...

Reddi Miras Davası

Detaylar...

Tenkise Tabi Kazandırmalar Nelerdir?

Detaylar...

Çalışma Belgesi

Detaylar...

Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Detaylar...

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

Detaylar...

Süreli Fesih

Detaylar...

Deneme Süreli İş Sözleşmesi

Detaylar...

Çağrı Üzerine Çalışma

Detaylar...

Haksız Arama Suçu Nedir?

Detaylar...

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir, Şartları ve Sonuçları Nelerdir?

Detaylar...

Boşanma Davası Açtıktan Sonra Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü Sona Erer mi?

Detaylar...

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Nedir?

Detaylar...

Cinsel Taciz ile Cinsel Saldırı Suçlarının Arasındaki Farklar Nelerdir?

Detaylar...

Cinsel Saldırı Suçu Nedir?

Detaylar...

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

Detaylar...

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Nedir?

Detaylar...

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir?

Detaylar...

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu Nedir?

Detaylar...

Mirasçılık Belgesi Nedir?

Detaylar...

Tehdit Suçu Nedir?

Detaylar...

Şantaj Suçu Nedir?

Detaylar...

Hakaret Suçu Nedir?

Detaylar...

Kişinin Hatırasını Hakaret Suçu Nedir?

Detaylar...

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Nedir?

Detaylar...

Adın Korunması Davası Nedir?

Detaylar...

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir, Şartları ve Sonuçları Nelerdir?

Detaylar...

Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir?

Detaylar...

Çok Gürültü Yapan Komşuya Karşı Yapılacak Hukuki Yaptırımlar Nelerdir?

Detaylar...

Ev Sahibinin Kiraya Verdiği Evine Yalıtım Yaptırmamasının Hukuki Yaptırımları Nelerdir?

Detaylar...

Apartmanda Evcil Hayvanların Ses Ve Gürültü Yapması Halinde Tahliye İşlemleri Uygulanır Mı?

Detaylar...

Çatının Akması Halinde Masraflar Kimler Tarafından Ödenmelidir?

Detaylar...

COVİD 19 Salgını Sebebiyle Kira Artışlarına İtiraz Edile Bilinir Mi?

Detaylar...

Kaç türlü mirasçı vardır ve mirasçılar bu miraslardan nasıl faydalanabilmekteler?

Detaylar...

1. 2. ve 3. zümre olarak değerlendirilen mirasçılar kimlerdir?

Detaylar...

Saklı paylı mirasçılar kimlerdir?

Detaylar...

Boşanma durumu mirasçılığı nasıl etkiler?

Detaylar...

Devlet ne zaman, hangi durumlarda mirasçı konumunda olur?

Detaylar...

Mirastan yoksunluk nedir ve mirastan yoksunluk sebepleri nelerdir?

Detaylar...

Mirasçılıktan Çıkarma Nedir, Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Mirasın reddi de mümkün müdür?

Detaylar...

Vasiyetname ve Miras Sözleşmeleri Nedir?

Detaylar...

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Detaylar...

Kaç Tür Boşanma Davası Vardır?

Detaylar...

Çağrı Üzerine Çalışmanın Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Çalışma Belgesi Nedir?

Detaylar...

Çalıştırma Yaşı ve Çocukların Çalıştırma Yasağı

Detaylar...

Deneme Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Detaylar...

Gece Çalıştırma Yasağı Nedir?

Detaylar...

Geçici İş Göremezlik Nedir?

Detaylar...

İş Sözleşmesi Nedir?

Detaylar...

İşçi Özlük Dosyası Nedir?

Detaylar...

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Nedir?

Detaylar...

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Nedir?

Detaylar...

İzinde Çalışma Yasağı

Detaylar...

Süreli Fesih Nedir?

Detaylar...

Telafi Çalışması Ne demektir?

Detaylar...

Toplu İşçi Çıkarma

Detaylar...

Ücret Nedir?

Detaylar...

Ücret Ödemede Zaman Aşımı Süresi Nedir?

Detaylar...

Yeni İş Arama İzni

Detaylar...

Yıllık İzin Ücreti Nedir?

Detaylar...

Amblem Nedir?

Detaylar...

Bitki Çeşidi Nedir?

Detaylar...

Biyolojik Materyal Nedir?

Detaylar...

Bülten Nedir?

Detaylar...

Coğrafi İşaret Nedir?

Detaylar...

Çalışan Nedir?

Detaylar...

Eser Nedir?

Detaylar...

Eser Sahibinin Hakları Nelerdir?

Detaylar...

Eser Türleri Nelerdir?

Detaylar...

Eser Üzerindeki Haklar Nelerdir?

Detaylar...

Fikri Haklarda Koruma Ne Zaman Başlar?

Detaylar...

Fikri Haklarda Koruma Süresi Ne Kadardır?

Detaylar...

Fikri Haklarda Korumanın Kapsamı Nedir?

Detaylar...

Fikri Haklarda Tescil Gerekli Midir?

Detaylar...

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı Kavramı Nedir?

Detaylar...

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı

Detaylar...

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarda Korumanın Amacı Nedir?

Detaylar...

Fikri Ve Sınai Mülkiyet Haklarda Korumanın Ülkesel Sınırları Nelerdir?

Detaylar...

Geleneksel Ürün Adı Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler Nelerdir?

Detaylar...

Koruma Kriterleri Nelerdir?

Detaylar...

Korumadan Yararlanacak Kişiler Kimlerdir?

Detaylar...

Mahreç İşareti Nedir?

Detaylar...

Marka Nedir?

Detaylar...

Marka Nedir?

Detaylar...

Menşe Adı Nedir?

Detaylar...

Patent Koruması Nedir?

Detaylar...

Sınai Mülkiyet Hakkı Nedir?

Detaylar...

Tasarım Nedir?

Detaylar...

Tescil Edilemeyecek Adlar ve İşaretler Nelerdir?

Detaylar...

Çek Defteri

Detaylar...

Ayırt Etme Gücünün Geçici Kaybı Nedir?

Detaylar...

Bedensel Zararlar Nelerdir?

Detaylar...

Beş Yıllık Zamanaşımı

Detaylar...

Cayma Parası Nedir?

Detaylar...

Haksız Rekabet

Detaylar...

Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu

Detaylar...

İbra Nedir?

Detaylar...

Kira Kontratı Nasıl Doldurulur?

Detaylar...

Kira Kontratı Nedir?

Detaylar...

Kira Kontratında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Detaylar...

Kira Kontratında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Detaylar...

Kiracının Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Kiracının Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Kiracının Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Kiracının Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Kişilik Hakkının Zedelenmesi

Detaylar...

Manevi Tazminat

Detaylar...

Ölüm Halinde Uğranılan Zararlar Nelerdir?

Detaylar...

Satıcının Ağır Kusurunun Sonuçları

Detaylar...

Yapı Malikinin Sorumluluğu

Detaylar...

Zamanaşımı

Detaylar...

Mal Rejimi

Detaylar...

EREN & GONCE
HUKUK ve DANIŞMANLIK


Kurucu ortaklar Av. Aylin Esra EREN ve Av. Gizem GONCE; Ticaret Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında tecrübe edinmiş, çözüm odaklı bakış açısına sahip, teknik bilgileri ve edindikleri tecrübeleri harmanlamış uzman avukatlardır. EREN & GONCE Hukuk Danışmanlık Bürosu; müvekkilleri için hızla sonuç almayı ilke edinen, bilgili, azimli, yaratıcı avukatlarıyla olumlu sonuçlar almayı hedefler.

Devamı...

BİZİ TAKİP EDİN

Bizimle ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için Sosyal Medya da bizi takip etmeyi unutmayın.

BİZE ULAŞIN

Nispetiye Cad. Safir Apt. No: 9 D: 4
Levent – Beşiktaş / İstanbul


info@erengoncehukuk.com


+90 212 284 55 66
Tüm Hakları Eren Gonce Hukuk ve Danışmanlık Tarafından Saklıdır. © 2020